معادن افغانستان

معادن ولایت سمنگان

معادن ولایت سمنگان

                ولايت سمنگان از ولايات مهم شمالى کشور شمرده می  شود که داراى